مرکز آموزش رغائب

روش تولید کداتصال به کلاس برای کلاسهای خصوصی برای فروش

روش تولید کداتصال به کلاس برای کلاسهای خصوصی برای فروش

تولید کداتصال به کلاس برای کلاسهای خصوصی برای فروش بلیط توسط ارائه دهنده

در این روش شما با تولید یک عدد به سادگی کلاس خود را صرفا برای کسانی که آن کد را دارند دراختیار می گذارید

 


ارسال نظر: