مرکز آموزش رغائب

روش قطع صدای دانشجویان در زمان ارائه استاد

روش قطع صدای دانشجویان در زمان ارائه استاد

 روش قطع کردن صدای کاربران یا دانشجویان


ارسال نظر: